Giáo vụ khoa


KS. Chu Thị Bính
- Giáo vụ khoa
- Nguyên trưởng ban nữ công khoa CNTT
Điện thoại CQ: (+84) 3 869 7940

CN. Nguyễn Tố Mỹ
- Giáo vụ khoa
- Trưởng ban nữ công khoa CNTT
Điện thoại CQ: (+84) 3 869 7940

Tin tức nổi bật